Huurvoorwaarden ”De Runsvoort”
Art. 1:      Definities:
In deze voorwaarden wordt verstaan onder;

a. Accommodatie: het totaal aan of een gedeelte van gebouwen terreinen met alle toebehoren, inventaris en meegehuurde zaken
b. Ondernemer; het bedrijf dat de groepsaccommodatie ter beschikking stelt.
c. Contractant; diegene die namens zichzelf of namens een groep de huur overeenkomst met de ondernemer afsluit.
d. Groep; het geheel aan individuen dat krachten
e. De huurovereenkomst; het recht heeft in de accommodatie te verblijven en gebruik te maken van de bij deze gehuurde accommodatie behorende faciliteiten.
f. Huisregels; regels omtrent het gebruik van en het verblijf op, rond en in de accommodatie.
g. Reserveringsdatum; datum waarop de reservering is aangemaakt.
h. Ingangsdatum; datum van inchecken.

Art. 2:    inhoud Overeenkomst
1.  de ondernemer stelt voor de overeengekomen doeleinden[n] de accommodatie ter beschikking voor de overeen gekomen periode.
2.  de overeenkomst wordt mede gesloten op basis van de door de ondernemer en    contractant verstrekte informatie, folders en/of ander reclamemateriaal.
3.  op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
4.  de contractant is gehouden uiterlijk op de dag van aankomst een lijst van groepsdeelnemers te overhandigen aan de ondernemer.
Art. 3: Deugdelijkheid en veiligheid;
1.  de ondernemer staat in voor de deugdelijkheid en veiligheid van de ter beschikking gestelde accommodatie, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.
Art. 4: Prijs;
1.  de overeengekomen prijs is exclusief ; toeristenbelasting, milieuheffing, verwarmingskosten en schoonmaakkosten
2.  Indien na vaststelling van de prijs door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen en dergelijke die mede de contractant en de groepsleden betreffen, kunnen deze aan de contractant worden doorberekend.
4. Bij bijv. vroegtijdig vertrek wordt 100% van de overeengekomen kosten in rekening gebracht. En is er geen recht op teruggave.
Art. 5: Betaling;
1.  de contractant dient de betaling in Nederlandse valuta te verrichten met inachtneming   van de gestelde termijnen. Het totale bedrag dient uiterlijk op de dag van aankomst in het bezit van de ondernemer te zijn, tenzij anders is overeengekomen.
2.  indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totaal verschuldigde bedrag, is de ondernemer gerechtigd de contractant en de groepsleden de toegang tot de accommodatie te ontzeggen.
3.  Indien de contractant zich niet houdt aan de betalingstermijnen heeft de ondernemer het recht , na voorafgaande schriftelijke aanmaning, de overeenkomst op te zeggen.
4.  de contractant kan de opzegging ongedaan maken door binnen tien werkdagen na dagtekening van de schriftelijke opzegging alsnog aan de betalingsverplichtingen te voldoen .
5.  bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijnen is de contractant de wettelijke rente verschuldigd, vanaf de datum waarop de betalingstermijn verstrijkt.
Art. 6:   Annulering;
1.  ingeval van annulering is de contractant aan de ondernemer de volgende
      schadeloosstelling verschuldigd:
* Bij annulering binnen 14 dagen na de reserveringsdatum worden de administratiekosten + eventuele kosten die aan ons worden doorgerekend door 3e partijen in rekening gebracht. (3e partijen zoals bijv. groepen.nl/ booking.com etc.)
     *   bij annulering tot 6 maanden voor de ingangsdatum: 25% van de overeengekomen prijs
     *   bij annulering tot 4 maanden voor de ingangsdatum: 50% van de overeengekomen prijs
     *   bij annulering tot 2 maanden voor de ingangsdatum: 75% van de overeengekomen prijs
     * bij annulering binnen 2 maanden voor de ingangsdatum: 90% van de overeengekomen prijs

     * bij annulering of niet verschijnen op de ingangsdatum: is de contractant de gehele overeengekomen prijs verschuldigd.

Doorgerekende (commissie) kosten door 3e partijen worden altijd naar de gast in rekening gebracht bij annulering, ongeacht op welke termijn er word geannuleerd.

2.  de schadeloosstelling zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten indien de accommodatie door een andere contractant wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan ten behoeve van evenveel personen of minder, De administratiekosten bedragen 5% van de overeengekomen prijs met en minimum van €: 50,= en een maximum van €: 100,=.
Art. 7:    Huisregels
1.  de contractant en de groepsleden zijn gehouden aan de door de ondernemer gestelde huisregels, gelieve deze dan ook zorgvuldig na te leven.
2.  de ondernemer dient de contractant de huisregels te overhandigen.
3.  Huisdieren zijn in de accommodatie niet toegestaan.
Art. 8:   Aansprakelijkheid;
1.    de ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op, rond en in zijn accommodatie, met name niet ten gevolge van onjuist, ondeskundig en onoordeelkundig gebruik van de keuken en de inventaris, tenzij die het gevolg zijn van een tekortkoming die aan hem of diens personeel is toe te rekenen.
2.  de contractant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het doen of [na]laten van hemzelf en/of van de groepsleden, tenzij die niet aan de contractant en/of de groepsleden valt toe te rekenen.
Art. 9:     Tussentijdse opzegging door ondernemer en ontruiming bij wanprestatie
1.  Indien de contractant en/of [een van] de groepsleden de verplichtingen uit de overeenkomst, de voorwaarden, de huisregels of de voorschriften van het bevoegde gezag ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de contractant en/of [een van] de groepsleden de accommodatie te ontruimen en het terrein ten spoedigste te verlaten.
2.  Indien de contractant en/of [een van] de groepsleden nalaat de accommodatie te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd op kosten van de contractant de accommodatie te ontruimen.
Art. 10:     Incassokosten;
1.  Ten laste van de contractant respectievelijk de ondernemer komen de door de ondernemer respectievelijk de contractant in redelijkheid gemaakte buitenrechtelijke kosten na een   ingebrekestelling.
Art. 11:      Ontbinding;
1.  Indien de gehuurde accommodatie buiten schuld van de ondernemer teniet is gegaan of tijdelijk niet gebruikt kan worden, hebben de ondernemer en de contractant het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien het teniet gaan van de accommodatie of het tijdelijk buiten gebruik zijn van de accommodatie aan de ondernemer is toe te rekenen, kan de contractant schadevergoeding eisen.
2.  Indien mogelijk kan de ondernemer de contractant een gelijkwaardige vervangende accommodatie tegen een gelijke prijs aanbieden. In dat geval kan de contractant kiezen tussen ontbinding of het aanvaarden van de vervangende accommodatie.
3. Indien de accommodatie buiten schuld van ondernemer, door o.a. overheids maatregelen niet gebruikt kan worden , kan er geen schadevergoeding geclaimd worden,( denk aan epedimie of pandemie).
Art. 12:
Op diverse plaatsen op onze locatie hangen camera’s, een ieder die zich in/op ons bedrijfbevindt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan de autoriteiten.
Art. 13: Achter gebleven goederen;
1. Als wij achter gebleven goederen vinden tijdens de controle / schoonmaak, worden deze door ons bewaard (uitgezonderd eten en/of drinkwaren).

2. U kunt u spullen bij ons ophalen op een vantevoren afgesproken tijd en datum. Wij houden u spullen maximaal 2 maanden voor u apart daarna zullen wij de spullen naar de kringloopwinkel brengen.
3. Wij zijn niet verplicht om achter gebleven goederen te versturen.
Art. 14 Lidmaatschap; Onze accommodatie staat ingeschreven bij en is lid van de volgende instanties,

a.   VEKABO / In ’t Groen Nederland
b.   Erkend lid van A.N.W.B. kleine campings
c.   Acsi kleine campings
d.   KvK nr. 86096176